33 876-14-66

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza


Placówka Opiekuńczo Wychowawcza » Zadania

Feniks realizując zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom w sytuacji braku możliwości umieszczenia ich w rodzinnej pieczy zastępczej lub gdy z innych ważnych względów umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej nie jest zasadne.


W ramach odziaływań opiekuńczo – wychowawczych placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia:

     1. pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe –dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym,

     2. przygotowanie dziecka do: godnego, samodzielnego życia, pokonywania trudności życiowych

    3. zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych,

    4. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Celem jednostki Feniks w zakresie realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych jest:

    1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,

    2. realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,

    3. umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,

    4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,

    5. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości,

    6. objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi,

    7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.