33 873 10 01

oik@feniks-radocza.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej » Zadania

Zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej

     • prowadzenie działań interdyscyplinarnych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu;

     • udzielanie szybkiej i doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;

     • udzielanie poradnictwa specjalistycznego w tym psychologicznego, pedagogicznego, prawnego;

     • prowadzenie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi;

     • zapewnienie czasowej pomocy w formie pobytu w hostelu lub w mieszkaniu chronionym;

     • wzmacnianie pozytywnych stron osoby lub rodziny w kryzysie;

     • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, zakładami opieki zdrowotnej, kościołem katolickim, związkami wyznaniowymi, instytucjami, organizacjami, a także osobami prawnymi i fizycznymi;

    • prowadzenie indywidualnych programów pomocy;

    • organizacja grup wsparcia, grup edukacyjno – terapeutycznych;

    • zapewnienie wsparcia i pomocy usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze.