33 873 10 01 OIK

 33 876 14 66 POW

FENIKS Radocza


 

FENIKS Radocza

2016-12-13 PROGRAM "W DRODZE KU DOROSŁOŚCI"

Administrator

Program „W drodze ku dorosłości” składa się z cyklu 7 spotkań, każde spotkanie obejmuje 2 godziny lekcyjne.
Każde spotkanie jest kompletnym, niezależnym blokiem tematycznym i może być realizowane pojedynczo.
Treści, formy i metody realizacji spotkań dostosowane są do różnych grup wiekowych (kl. I- III, kl. IV- VI, gimnazjum).


SPOTKANIE I
(emocje, potrzeby)

Celem spotkania jest poznanie, rozpoznawanie i rozumienie własnych emocji, potrzeb i poznanie sposobów właściwego ich zaspakajania- redukcja napięć emocjonalnych, kształtowanie odpowiedzialności w okazywaniu uczuć, rozpoznawanie i rozumienie, akceptacja uczuć i potrzeb innych. Uczestnicy odkryją i poznają sposoby na rozładowywanie napięcia emocjonalnego oraz sposoby kontrolowania własnych emocji.

 

SPOTKANIE II
(zrozumieć konflikt)

Celem spotkania jest integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji między jej członkami, poznanie przyczyn i istoty konfliktu, dostrzeżenie możliwości rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy doskonalą umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, aktywnego słuchania, mówienia o swoich uczuciach i oczekiwaniach.

 

SPOTKANIE III
(sytuacje trudne, stres)

Celem spotkania jest nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji stresującej (diagnozy sytuacji trudnej), radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach, poznanie i rozpoznawanie sygnałów stresu, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i sposobów przezwyciężania sytuacji trudnych. Uczestnicy uczą się dostrzegać w sytuacji trudnej możliwe punkty oparcia i korzyści, tworzyć konstruktywne rozwiązania. Budują pozytywną samoocenę i doskonalą umiejętność dostrzegania swoich zasobów, mocnych stron.

 

SPOTKANIE IV
(asertywność)

Celem spotkania jest poznanie sposobów asertywnego odmawiania, wyrażania próśb, przyjmowania krytyki, kształtowanie i doskonalenie umiejętności asertywnych, rozwijanie umiejętności mówienia o własnych uczuciach, potrzebach w relacjach z innymi ludźmi.

 

SPOTKANIE V
(złość, agresja, przemoc)

Celem spotkania jest uświadomienie uczestnikom mechanizmów powstawania agresji, przemocy, rozwijanie umiejętności odkrywania i nazywania uczuć własnych i innych, budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości, ukazanie systemu wartości i dążeń pozwalających na kontrolę stresu a co za tym idzie redukcję zachowań agresywnych.

 

SPOTKANIE VI
(substancje uzależniające np: nikotyna, alkohol, narkotyki)

Celem spotkania jest uwrażliwienie uczestników na wartość jaką jest życie i przyjaźń oraz wskazanie na niebezpieczeństwa jakie wiążą się z eksperymentowaniem ze środkami odurzającymi. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat uzależnień oraz wpływu środków odurzających na życie szkolne i rodzinne. Ponadto zadaniem spotkania jest kształtowanie postawy asertywności i przyjmowania jej w sytuacjach występowania presji ze strony rówieśników.

 

SPOTKANIE VII
(uzależnienie od gier komputerowych, internetu, telewizji)

Celem spotkania jest uświadomienie mechanizmów uzależnień od mediów, ukazanie zagrożeń jakie niesie cyberprzestrzeń, wypracowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z mediów. Spotkanie jest ukierunkowane na ukazanie granicy między rozrywką a manipulacją Wirtualnego Świata. Uczestnicy odkrywają, że media są wartościowe, ale bywają też niebezpieczne.

 

Realizacje programu można ustalić osobiście lub telefonicznie z p. Barbarą Warchał – FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Radocza tel. 33 873 10 01.

powrót do listy aktualności