33 873 10 01 OIK

 33 876 14 66 POW

FENIKS Radocza


 

FENIKS Radocza

2017-01-11 PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

Administrator

Dyrektor FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza informuje, iż rozpoczyna się nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu wadowickiego w roku 2017.

Termin rozpoczęcia programu przewidziany jest na marzec 2017 roku. Program korekcyjno – edukacyjny w 2017 r. przeznaczony jest dla 8 uczestników.
Odziaływania korekcyjno - edukacyjne skierowane są do osób stosujących przemoc w rodzinie, dlatego zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez nich faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie.

Program korekcyjno – edukacyjny przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu wadowickiego. W szczególności zaś adresowany jest do następujących grup:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie lub osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je jednocześnie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych pod warunkiem utrzymywania długotrwałej abstynencji, ukończyły cykl terapii z zaleceniem uczestnictwa w programie dla osób stosujących przemoc (oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii);
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, np. osób, które mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do podjęcia pracy nad sobą.
    Przed przystąpieniem do programu uczestnicy podpisują kontrakt wraz z prowadzącymi program korekcyjno – edukacyjny określający zasady uczestnictwa w programie.


Kontrakt zawiera m.in.

  • formalne wymogi systematycznej obecności na zajęciach wraz z określeniem sankcji za uchlanie się od udziału w programie;
  • zobowiązanie do powstrzymywania się od przemocowych zachowań w kontaktach z członkami rodziny i innymi ludźmi;
  • zobowiązanie od powstrzymywania się od spożywania alkoholu i zażywania substancji psychotropowych;
  • obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego i zachowania w trakcie uczestnictwa na zajęciach;
  • uznanie osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy w rodzinie;


Do udziału w grupie korekcyjno – edukacyjnej nie będą kwalifikowane osoby uzależnione, które nie pozostają w terapii uzależnień oraz osoby chorujące psychicznie.
Osoby do programu zgłaszać mogą się same lub poprzez instytucje, przez które zostały zmotywowane do udziału w programie.
Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza, Radocza ul. Dworska 9, 34 – 100 Tomice lub telefonicznie pod numerem: 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 22.00. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu poradnictwa specjalistycznego
i interwencji kryzysowej ( OIK) pod numerem 33 873 10 01.
Mając na uwadze powyższe, Dyrektor FENIKS zaprasza do współpracy w zakresie rozpowszechniania informacji na temat możliwości skorzystania z formy pomocy jaką są oddziaływania korekcyjno- edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również motywowania tychże osób do przystąpienia do programu.

powrót do listy aktualności