33 873-10-01

33 876-14-66

Mieszkania Chronione


Mieszkania Chronione » Komu pomagamy

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną – do czasu uzyskania przez nie innych możliwości zamieszkania.

Mieszkanie chronione jest wyposażone w niezbędne meble oraz podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.


Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym mają osoby kontynuujące naukę oraz osoby usamodzielniane pochodzące z Powiatu Wadowickiego.

Skierowanie do mieszkania chronionego następuje w drodze decyzji administracyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny a wysokość opłaty ustalana jest każdorazowo w decyzji administracyjnej na warunkach określonych uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Pobyt w mieszkaniu chronionym powinien być wykorzystany na aktywne działanie na rzecz pełnego usamodzielnienia i uregulowania sytuacji życiowej, w tym: podjęcie lub kontynuowanie nauki, uzyskanie przygotowania zawodowego, podjęcie pracy zawodowej, złożenie wniosku o przydział mieszkania z zasobów Gminy.

 

Zakres działania mieszkania chronionego:

 

  • umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi,
  • pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne,
  • stwarza możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy i pozyskania samodzielnego mieszkania,
  • stwarza możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych itp. – przy wsparciu osób wspomagających usamodzielnianego,
  • rozwija umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego,
  • umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie,
  • uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań,
  • umożliwia nabycie realnego postrzegania rzeczywistości.