33 873 10 01 OIK

 33 876 14 66 POW

FENIKS Radocza


 

Podstawy prawne

Jednostka organizacyjna Feniks Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radoczy działa na podstawie następujących aktów prawych:

     1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.);

     2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930);

     3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
         (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 575);

     4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);

     5. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 546);

     6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. );

     7. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);

     8. Statutu nadanego Uchwałą Nr XVII/148/16 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie połączenia

       Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Radoczy w jedną jednostkę organizacyjną

      ( Dz. Urz. Woj. Mał. z 2016 r. poz. 3785)

     9. Regulamin organizacyjny –Uchwała Nr 546/16 Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego jednostki FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza.

 

STATUT FENIKS  ->> pobierz

REGULAMIN FENIKS ->> pobierz