33 873 10 01 OIK

 33 876 14 66 POW

FENIKS Radocza


 

O nas

        W dniu 1 września 2016 r. w wyniku połączenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) i Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej (POW) powstała nowa jednostka organizacyjną - Feniks Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radoczy.

Siedziba nowej jednostki mieści się w Radoczy przy ulicy Dworskiej 9.

Feniks jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego.
Feniks realizuje zadania powiatu wynikające z ustawy o pomocy społecznej w zakresie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej ora prowadzenia mieszkań chronionych, zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Obszarem działania jednostki jest Powiat Wadowicki. W strukturach jednostki funkcjonują Mieszkania Chronione przeznaczone dla pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich.

Feniks Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza realizuje swoje zadania całodobowo.